Ouders

Ziekte & absentie

Na de meivakantie kunt u uw kind ziekmelden via Magister. In de video hieronder wordt uitgelegd hoe een en ander werkt. Voor een goede controle vragen we u uw kind voor 08.30 uur ziek te melden zoals hieronder te zien is en dat dagelijks of de dag van tevoren te herhalen voor zolang uw kind ziek is. Kortdurende absentie zoals afspraken bij de ortho, (tand)arts, etc. kunt u per mail doorgeven via het mailadres hieronder. Meer daarover is te lezen onder de video.

Ziek naar huis

Wanneer een leerling wegens ziekte voor het einde van de lessen naar huis wil, moet hij zich in alle gevallen eerst afmelden bij de presentiemedewerker.

Het is niet toegestaan dat een leerling ziek naar huis gaat zonder zich af te melden.

Bezoek aan...

Een bezoek aan de tandarts/orthodontist/dokter moet gemaild worden naar absenten@laurenslyceum.nl.

Leerlingen die wegens bijzondere redenen de lessen niet kunnen bijwonen, moeten voor deze afwezigheid van tevoren toestemming vragen aan de teamleider.

Een afspraak met een (tand)arts mag niet plaatsvinden in een toetsweek.

Verlof aanvragen

Wilt u verlof aanvragen voor uw zoon of dochter voor bijvoorbeeld een begrafenis, bruiloft of religieuze feestdag? Vul dan dit formulier in in.

Mocht het verlof een begrafenis of een bruiloft betreffen, stuur dan ook een kopie of foto van de uitnodiging naar absenten@laurenslyceum.nl onder vermelding van de naam en klas van uw zoon of dochter.

Bijzonder verlof

Als ouder/verzorger kunt u voor uw kind een aanvraag indienen voor bijzonder verlof buiten de schoolvakanties. Indien het gaat om een verlofaanvraag vanwege bijzondere omstandigheden, vinden wij het noodzakelijk dat de leerling(e) bij zijn/haar mentor langsgaat met de verlofaanvraag. Als een aanvraag voor verlof meerdere dagen beslaat, dan houden wij ons aan de richtlijnen van de inspectie en is er doorgaans contact met de leerplichtambtenaar. Op de site van de gemeente Rotterdam en/of Lansingerland vindt u meer informatie over de voorwaarden rondom het verlenen van bijzonder verlof.

Wij houden ons aan de officiële richtlijnen voor het aanvragen van verlof. De officiële tekst uit de Staatscourant kunt u hier lezen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school.

De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

De leden hebben een zittingstermijn van 3 jaar en worden uit hun geledingen gekozen.

De meest directe invloed op het schoolbeleid wordt echter uitgeoefend door de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten vertegenwoordigers van alle geledingen in de school. Deze raad bestaat uit twee geledingen, namelijk de geleding ouders en leerlingen (resp. 1 en 2) en de geleding docenten en onderwijsondersteunend personeel (resp. 5 en 1).

Het is voor de leden van de Medezeggenschapsraad natuurlijk belangrijk te weten wat er onder de ouders leeft. U kunt de leden altijd aanspreken en vragen stellen, zodat de inspraak optimaal wordt benut om gezamenlijk de schoolse en niet schoolse zaken zo goed mogelijk te organiseren.

 

Bevoegdheden

De MR heeft 5 bevoegdheden:

1. Overleg

De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben.

2. Instemming- / adviesrecht

Bijv. over veiligheid, gezondheid, schooltijden, schoolwerkplan, onderwijskundige doelstelling, aanstelling en ontslag.

3. Initiatiefrecht

De raad kan zelf met ideeën komen, bijv. over godsdienst onderwijs.

4. Informatierecht

Bijv. over de beleidsplannen, de samenstelling van de bestuursleden e.d. Voor zowel de MR als de GMR zijn reglementen opgesteld waarin alle bevoegdheden zijn vastgelegd.

5. Procesrecht

In geval van conflictsituaties.

Ouderraad

Op het Laurens Lyceum zijn er verschillende manieren waarop docenten, ouders en leerlingen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. Eén daarvan is de Ouderraad (OR).

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging waar iedere ouder/verzorger automatisch lid van is.

Praktisch & inhoud

De OR vergadert 6x per jaar, waarvan 3x samen met de schoolleiding, over algemene zaken met betrekking tot het functioneren van school, ingekomen vragen van ouders en onderwerpen uit de ouderenquêtes.

Vooral de kwaliteit van onderwijs en de communicatie tussen school, ouders en leerlingen hebben onze aandacht. Maar ook maatschappelijke onderwerpen worden besproken.

v

Ons doel is om de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen en het contact – waar nodig – te verbeteren. Als vertegenwoordiger van de ouders komt de OR op voor de belangen van de leerlingen en de ouders, voornamelijk richting de schoolleiding. Tevens fungeren we als klankbord voor de schoolleiding.

De voorzitter – Kristien Bos

Meer informatie

Een lid van de OR is ook vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR) van het Laurens Lyceum. Zie meer info hieronder. Op die manier kunnen onderwerpen die via de OR binnen komen, maar eigenlijk op bestuurlijk niveau behandeld moeten worden, doorgespeeld worden aan de MR. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

Bent u van mening dat een bepaald onderwerp aandacht moet krijgen en u kent niet de juiste weg naar de schoolleiding of u vindt onvoldoende gehoor bij de schoolleiding, dan kunt u altijd met ons contact opnemen via onderstaande knop.

Kortom, de OR heeft een duidelijke functie op school en wij nodigen u dan ook van harte uit om onderwerpen aan te dragen die u de moeite waard vindt.